Panovníci Starověkého Egypta                                                           

25. dynastie
(712 - 657 př. Kr.)

  • Šabako (712 - 698)
  • Šebitko (698 - 690)
  • Taharka (690 - 664)
  • Tanutamon (664 - 657)

 

Shabako

První král 25. dynastie. Šabakovou vládou začíná 60-ti letá nadvláda Núbie nad Egyptem. Nadvláda Núbie nebyla nikterak trýznivá, neboť Núbie byla z velké části egyptské historie jeho državou a núbijští králové obvykle studovali v Egyptě. A tak na rozdíl od asýrské nadvlády nedocházelo k ničení země. Naopak Šabako se staral o vnitřní stav země, nechával opravovat chrámy, apod.

Taharka

Jeden z několika králů núbijského původu, kteří po pádu Nové říše opět sjednotili Egypt a upevnili jeho postavení. Za jeho vlády zažil Egypt své znovuzrození. Zajistil zemi prosperitu, rozvoj, zlepšil životní podmínky obyvatelsva a budoval a opravoval chrámy. Rozkvět Egypta nakonec zastavila vlna Asýřanů. Na Egypt táhl již asýrský král Sancherib. Jeho armáda, která dobyla Sýrii a Palestinu a čítala na 200.000 mužů, se před střetnutím s Egyptem náhle stáhla zpět do Asýrie. Jak bible, tak i egyptské prameny hovoří o zázraku. Podle bible sestoupil Hospodinův anděl a pobil přes 185 tis. Asýřanů. Podle egyptsých záznamů, byla příčinou "lavina" myší, která rozkousala toulce, tětivy a držadla štítů a armáda musela prchnout (myš představovala v Egyptě mor. Proto se někteří domnívají, že je tak symbolicky popsaná morová epidemie, která postihla asýrské vojsko). Egypt nakonec dobyl Sancheribův nástupce Assarhaddon a nastala tak asýrská krutovláda, Taharka se sice po dvou letech opět ujal moci, ale Assarhaddonův nástupce Aššurbanipal ho opět vytlačil a ujal se moci nad Egyptem. Po vzoru starých králů si Taharka nechal postavit pyramidu, i když v porovnání s těmi největšími, byla přímo miniaturní (základna 14 x 12, výška asi 20 m.). Ostatně tuto tradici převzala celá řada núbijských králů a hodnostářů a v samotné Núbii je více pyramid než v Egyptě. Svými rozměry se však vůbec nedají s těmi egyptskými srovnávat.

Tanutamon

Král núbijského původu a nástupce Taharky. Pokusil se o osvobození Egypta z nadvlády Asýřanů, ale byl poražen. Nakonec se stáhl do Núbie.