Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Historie Egypta"

 

Před historické období                    

(10 000 - 3000 př. Kr.)                           

Archaická doba - 1. a 2. dynastie  

(2920 - 2649 př. Kr.)                             

Stará říše - 3. - 6. dynastie            

(2649 – 2150 př. Kr.)                             

První přechodné období - 7. - 10. dynastie   

(2150 - 2040 př. Kr.)                             

Střední říše - 11. a 12. dynastie

(2040 – 1783 př. Kr.) 

Druhé přechodné období - 13. - 17. dynastie

(1783 – 1550 př. Kr.)  

Nová říše - 18. - 20. dyn.

(1550 – 1070 př. Kr.) 

3.přechodné období - 21. - 24. dyn.

(1070 – 712 př. Kr.) 

Pozdní doba - 25. - 31. dynastie

(712 – 332 př. Kr.) 

Makedonská a Ptolemaiovská doba

(řecké období)

(332 - 30 př. Kr.) 

Římská,Byzantská a Arabská doba

Vývoj a charakter vyspělé civilizace v úrodném údolí Nilu v Egyptě výrazně spoluurčovaly tamní přírodní podmínky. V počátcích egyptské civilizace bylo v Egyptě vlhčí podnebí než dnes, v nilské deltě i jinde se rozkládaly bažiny a mokřiny, sycené pravidelnými záplavami. Po polovině 3. tisíciletí skončilo období častých dešťů, savana se postupně proměnila ve vyprahlou poušť. Rozvoj zemědělství byl odkázán na nilské záplavy, které přinášely životodárné bahno - základ bohatství Egypta.Zemědělská půda zůstala omezena na úzký pruh podél řeky (široký až 20 km), nejvíce jí bylo v nilské deltě. Úrodná půda byla též v oázách, z nichž největší byl dnešní Fajjúm. Obydlený svět byl obklopen nehostinnou pouští, která vyvolávala obavy, ale zároveň byla zdrojem důležitých surovin - kovů a zejména kamene, z něhož se stavělo, neboť v Egyptě byl nedostatek dřeva. Pěstování obilí a dalších plodin, spojené s usedlým zemědělským životem se v Egyptě objevilo později než v Mezopotámii a zůstalo dlouhou dobu omezeno na převážně na severní část země v nilské deltě a ve fajjúnské oáze, v tzv. Dolním Egyptě. Jižní část země, tzv. Horní Egypt, byla domovem zejména kočovným pastevcům a lovcům. Dlouhý úsek (asi 2000 let) neolitického a chalkotického vývoje před sjednocením Egypta označujeme jako předdynastické období. V jeho mladší fázi, ve 2. polovině 4. tisíciletí, dokládají archeologické nálezy rychlý rozvoj řemeslné výroby (keramiky, kamenných i měděných nástrojů) i obchodu s Palestinou a Mezopotámií. Rostla hustota osídlení, vedle vesnic se v Horním Egyptě objevila i nejstarší sídla městského charakteru.Společnost se sociálně diferencovala, o čemž svědčí rozdíly ve výbavě hrobů. Zřejmě v souvislosti s kontrolou obchodu se zlatem, které se těžilo ve východní poušti, se posílila moc kmenových vládců v Horním Egyptě, jimž se pak asi na přelomu 4. a 3. tisíciletí podařilo postupně ovládnout i Dolní Egypt, a vytvořit tak jednotný stát. Egyptské dějiny se dělí podle vládnoucích dynastií, jichž bylo celkem 31. Rozdělení na dynastie pochází od egyptského historika Manehta, který žil v polovině 3. století př. Kr. Novodobí historikové pak seskupují jednotlivé dynastie do delších dějinných úseků, nazývaných Stará, Střední a Nová říše, které jsou od sebe odděleny tzv. přechodnými obdobími, která znamenala úpadek Egypta.

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza